EnquisasEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 4 7 9 32 67 105 193 0 417 5.97
P2 2 4 9 28 70 125 178 1 416 6.00
P3 1 11 20 41 74 112 155 3 414 5.73
P4 6 9 24 38 61 112 165 2 415 5.73
P5 3 5 8 31 56 108 195 11 406 6.04
P6 3 2 1 11 10 31 89 270 147 6.21
P7 10 7 26 71 92 94 99 18 399 5.27
P8 13 11 23 42 76 102 148 2 415 5.54
P9 5 5 13 36 79 103 174 2 415 5.85