EnquisasEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 6 9 12 40 80 163 267 1 577 6.01
P2 3 8 16 32 91 168 251 9 569 6.00
P3 3 12 25 52 85 178 219 4 574 5.81
P4 7 15 33 51 84 155 227 6 572 5.73
P5 3 6 11 39 71 155 265 28 550 6.08
P6 4 2 3 12 13 52 117 375 203 6.21
P7 12 13 34 85 120 139 145 30 548 5.34
P8 19 14 28 53 108 141 206 9 569 5.57
P9 7 8 21 46 104 150 237 5 573 5.84