EnquisasEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 4 5 6 20 40 59 126 0 260 5.95
P2 1 1 5 23 46 78 106 0 260 5.96
P3 1 9 16 31 45 63 93 2 258 5.60
P4 3 6 20 20 40 71 98 2 258 5.69
P5 1 2 4 20 32 73 121 7 253 6.09
P6 1 0 1 7 8 16 50 177 83 6.24
P7 7 1 18 41 68 58 50 17 243 5.21
P8 7 7 12 25 49 68 91 1 259 5.59
P9 3 3 9 22 50 62 109 2 258 5.85