EnquisasEnquisa de avaliación da satisfacción do alumnado coa docencia.
Presentanse os resultados xerais obtidos na enquisa para cada curso académico no Máster en Técnicas Estatísticas.

Preguntas
1. O material para a planificación docente proporccionado polo profesor/a é suficiente.
2. Coordináronse adecuadamente as actividades previstas na materia.
3. O volumen de traballo do alumnado é proporcional aos créditos da materia.
4. O profesor/a prepara, organiza e estructura ben as clases.
5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que se lle formulan na clase.
6. A axuda recibida nas tutorías deste/a profesor/a é de utilidade (responde ÚNICAMENTE se acudiche algunha vez).
7. O profesor utiliza recursos didácticos innovadores para favorecer o aprendizaxe.
8. O profesor favorece a participación dos estudantes nas clases.
9. En xeral, creo que é un bo docente.
(Para o cálculo das porcentaxes tíveronse en conta únicamente as respostas non nulas.)

Resultados da enquisa:


Recuento de cada puntuación
1 2 3 4 5 6 7 NC Número de enquisas Medias
P1 6 11 12 41 89 170 280 1 609 6.00
P2 3 9 17 37 96 173 266 9 601 5.99
P3 3 13 25 52 88 187 238 4 606 5.84
P4 8 16 35 54 88 169 234 6 604 5.72
P5 5 7 12 39 74 162 283 28 582 6.07
P6 4 3 3 12 16 55 121 396 214 6.19
P7 15 13 35 89 136 144 147 31 579 5.31
P8 20 15 31 57 117 148 213 9 601 5.55
P9 9 9 22 47 105 160 253 5 605 5.85