Máster Interuniversitario en Técnicas Estatísticas

 • Xustificación da súa necesidade
O Máster en Técnicas Estatísticas (MTE) propón un programa amplo, pero ao mesmo tempo compacto, que permite alcanzar unha formación rigurosa en Estatística e Investigación Operativa capacitando aos seus egresados para enfrentarse as necesidades da sociedade actual, ben sexa con unha orientación principalmente aplicada e profesionalizante, ben sexa con unha orientación máis teórica e académica. Específicamente, o programa que se propón pretende proporcionar:
 • Unha formación de natureza científico-técnica no ámbito da Estatística e IO a estudiantes que poden proceder tanto de titulacións con formación básica en Estatística e IO, como de titulacións de tipo técnico e que lles permita desenvolver unha actividade de tipo académico.
 • Unha formación aplicada e interdisciplinar nas técnicas de Estatística e a Investigación Operativa que sexan de valor na práctica profesional e faciliten así o seu acceso e integración no mercado laboral.
 • Unha formación avanzada que capacite aos estudantes interesados a iniciarse en tarefas de investigación na área de Estatística e Investigación Operativa, ou en outras, e que podan culminar coa elaboración e defensa dunha tese doutoral.
Os titulados universitarios que acreditan dominio de técnicas avanzadas en Estatística e Investigación Operativa presentan un perfil amplamente demandado na actualidade. Máis aínda, as expectativas da evolución desta demanda son se cabe todavía máis esperanzadoras ao tenor do reflectido por multitude de informes de institucións e consultoras nacionais e internacionais que coinciden en sinalar que esta demanda experimentará un significativo crecemiento en corto prazo.

Xustificación - Máis información

 • Memoria verificación Máster en Técnicas Estatísticas
A Memoria de verificación actual do máster, en vigor desde o ano académico 2019/2020 pódese consultar nas seguintes ligazóns: Memoria en formato do Ministerio -- Memoria en formato propio. Ademais, na seguinte ligazón pódese consultar a Memoria de verificación do máster aprobada en setembro 2011, que actualmente está en proceso de extinción: Memoria do título en extinción.

 • Destinatarios do Máster en Técnicas Estatísticas
O máster ten como finalidade proporcionar unha sólida formación en Estatística e Investigación Operativa. Esta área de coñecemento é enormemente transversal polo que o título presenta unha estrutura académica cun elevado número de materias optativas, que permitan cursar o máster a titulados de moi diversa procedencia. Así se recomenda o máster non só a licenciados ou graduados en Matemáticas ou en Estatística senón a calquera titulado que acredite uns coñecementos básicos en Matemáticas e Estatística, con motivación para a análise, visualización e modelado de datos en calquera contexto.

 • Universidades que o organizan
 1. Universidade de Santiago de Compostela (coordinadora). Departamento de Estatística, Análise Matemática e Optimización.
 2. Universidade da Coruña. Departamento de Matemáticas.
 3. Universidade de Vigo. Departamento de Estatística e Investigación Operativa.
 • Facultades nas que se imparten clases
 1. Universidade de Santiago de Compostela. Facultade de Matemáticas.
 2. Universidade da Coruña. Facultade de Informática.
 3. Universidade de Vigo. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.
Os cursos poderanse seguir desde calquera das tres universidades por videoconferencia. Cada profesor impartirá as súas asignaturas desde a súa Universidade, pero os alumnos poderán seguir os ensinos por videoconferencia desde a súa universidade de matrícula, excepción feita dalgúns créditos prácticos que serán presenciais.

 • Saídas profesionais
A inserción laboral dos alumnos do MTE é un dos puntos fortes deste máster. A maior demanda de perfís técnicos capaces de realizar análises descritivas, preditivos e prescriptivos da información xerada empresa de diversos ámbitos traduciuse nunhas taxas de inserción laboral próximas ao 100% nos últimos anos. Moitos alumnos empezan a traballar mesmo antes de terminar o MTE. Ao longo do curso 2017/2018, en Instituto de Matemáticas (IMAT) da Universidade de Matemáticas (USC) elaborou unha enquisa de Satisfacción e Inserción Laboral do alumnado egresado de matemáticas, da USC. Neste estudo incluíuse, ademais dos egresados do grao de matemáticas, os egresados pola USC dos másteres que se imparte na facultade de matemáticas. Neste estudo, o 100% dos estudantes do MTE que entraron na mostra seleccionada atopábase ocupada no momento da entrevista.
A gran cantidade de convenios de colaboración do MTE é tamén moi positiva para a inserción laboral dos egresados do MTE. Cada vez é máis habitual que os alumnos que desenvolven o seu TFM en modalidade de prácticas nalgunha empresa incorpórense á mesma unha vez terminado devandito traballo.
Finalmente, cursar 60 créditos do máster en técnicas estatísticas habilita para a incorporación ao doutoramento en Estatística e Investigación Operativa, programa de doutoramento interuniversitario, organizado polas Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo.

Descrición do título - Máis información