Oferta de empleo

PROXECTO
Título da actividade: Simetria, homogeneidad e curvatura. EMERXENTES
Referencia da actividade: 2014-PG017
Centro de traballo: Matemáticas
Investigador principal: Díaz Ramos, José Carlos
Número de prazas: 1

OBXECTO DA OBRA OU SERVIZO
Traballo a realizar: Resolución de ecuacións de evolución xeométrica

CONDICIONS DO CONTRATO
Retribución bruta mensual: 1173,00€
Previsión da duración do Contrato* 12 meses
Data de inicio prevista: A partir do día seguinte a data da resolución reitoral de selección.
Xornada laboral: Tempo completo
Categoría: Investigador/a en formación

REQUISITOS E MERITOS DOS CANDIDATOS REQUISITOS

Titulacións:
Licenciado/a - Grao en Matemáticas. Estar matrículado nun Programa de Doutoramento na USC

MERITOS:

  • Expediente académico, 40 puntos.
  • Coñecementos de Xeometría de Riemann, 15 puntos.
  • Coñecementos de programación (cálculo simbólico), 10 puntos.
  • Entrevista persoal aos 3 mellores candidatos. 35 puntos

Más información