Oferta de empleo

PROXECTO
Título da actividade: BIOSTATNET: Afrontando retos de investigación bioestadística con proyección internacional
Referencia da actividade: 2015-PN180
Centro de traballo: CIMUS
Investigador principal: Cadarso Suárez, Carmen María
Número de prazas: 1
OBXECTO DA OBRA OU SERVIZO
Traballo a realizar: Planificación e organización de actividades de divulgación da rede BIOSTATNET
CONDICIONS DO CONTRATO
Retribución bruta mensual: 1.462,50 €
Previsión da duración do Contrato: 4 meses
Data de inicio prevista: A partir do día seguinte a data da resolución reitoral de selección.
Xornada laboral: Tempo Completo
Categoría: Técnico/a superior de apoio á investigación
REQUISITOS E MERITOS DOS CANDIDATOS
REQUISITOS
Titulacións: Licenciado/a ou Grao en Empresariais, Administración e Dirección de Empresas ou Economía, Matemáticas
MERITOS:

Experiencia acreditada na organización de eventos científicos de tipo estadístico, 12 puntos.

Experiencia acreditada en xestión no ámbito universitario, 10 puntos.

Experiencia acreditada en solicitud de xestión de proxectos financiados con fondos públicos, 15 puntos.

Formación específica en xestión de proxectos, 10 puntos.

Formación en estatística, 8 puntos.

Experiencia acreditada na elaboración de memorias científicas de tipo estatístico, 10 puntos.

Coñecemento de inglés (certificación mínima a valorar: B2 ou First Certificate in English (FCE), 5 puntos.

Entrevista persoal (pasarán á esta fase os candidatos que obteñan unha puntuación mínima de 40 puntos nos méritos anteriores), 30 puntos.
Máis información