Oferta de empleo

Traballo a realizar

  • Tratamento de datos e creación de modelos para o estudo das eleccións catalanas
  • Retribución bruta mensual 1200 €
  • Duración do contrato 2 meses e 1 días
  • Data de inicio prevista A partir do día seguinte a data da resolucion reitoral de selección
  • Xornada laboral Tempo parcial
  • Categoría laboral Técnico/a superior de apoio á investigación

REQUISITOS E MERITOS DOS CANDIDATOS TITULACIÓN REQUIRIDA

  • Licenciado/a - Grao en Matemáticas MERITOS A VALORAR
  • Master en Técnicas de Estatística Avanzada, 40 puntos.
  • Experiencia laboral en modelización matemática para á Ciencia Política, 30 puntos.
  • Construcción de indicadores, 30 puntos

Máis información