Oferta de empleo

Convocatoria Pública 18/2017 de contratación de persoal para colaborar en actividades de investigación mediante contrato de obra ou servizo determinado

Resume: O obxecto da presente convocatoria é contratar persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran nos anexos I e II da presente convocatoria.

Denominación Intelixencia Artificial: Investigación, transferencia e emprendemento

 • Centro de Traballo Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información (CITIUS)
 • Investigador principal Barro Ameneiro, Senén

CARACTERÍSTICAS DO/S CONTRATOS

 • Número de prazas 1
 • Traballo a realizar Desenvolvemento de estratexias de adaptación en algoritmos de interpretación abductiva de series temporais
 • Retribución bruta mensual 1748.74 €
 • Duración do contrato* 3 meses
 • Data de inicio prevista* A partir do día seguinte á data da resolucion reitoral de selección
 • Xornada laboral Tempo completo
 • Categoría laboral Investigador/a asociado/a


REQUISITOS E MERITOS DOS CANDIDATOS

 • TITULACIÓN REQUIRIDA: Doutor/a
 • MÉRITOS A VALORAR: Experiencia en procesamento de sinais fisiolóxicos, 60 puntos. Doctorado en Informática, Matemáticas, Física, Enxeñaria de Telecomunicacións, Enxeñaría Industrial, 20 puntos. Entrevista persoal (só aos candidatos que alcancen o 80% dos puntos nos outros méritos), 20 puntos

Máis información