Oferta de empleo

PROXECTO
Título da actividade: Bioestadística para vivir y cómo vivir de la estadística
Referencia da actividade: 2014-PN010
Centro de traballo: CIMUS
Investigador principal: Cadarso Suárez, Carmen María
Número de prazas: 1
OBXECTO DA OBRA OU SERVIZO
Traballo a realizar: Planificación e organización de actividades de divulgación no marco do proxecto “Bioestatística para Vivir e como Vivir da Estatística” FCT-14-8405
CONDICIONS DO CONTRATO
Retribución bruta mensual: 1.462,50 €
Previsión da duración do Contrato* 2 meses y 17 días
Data de inicio prevista: A partir do día seguinte a data da resolución reitoral de selección.
Xornada laboral: Tempo Completo
Categoría: Técnico/a superior de apoio á investigación
REQUISITOS E MERITOS DOS CANDIDATOS
REQUISITOS
Titulacións: Licenciado/a ou Grao en Empresariais, Administración e Dirección de Empresas ou Economía, Matemáticas ou Estatística
MERITOS: Experiencia acreditada na organización de eventos de difusión y divulgación científica: cursos, workshops, talleres, 20 puntos. Experiencia acreditada en xestión no ámbito universitario, 10 puntos. Coñecemento de inglés (certificación mínima a valorar: B2 ou First Certificate in English (FCE), 5 puntos. Elaboración de memorias científicas de tipo estatístico, 15 puntos. Formación específica en xestión de proxectos, 20 puntos. Entrevista persoal (pasarán á esta fase os candidatos que obteñan unha puntuación mínima de 40 puntos nos méritos anteriores), 30 puntos.
Máis información