Oferta de empleo

REFERENCIA DA PRAZA: 2016-PG028

Denominación Consolidación e estruturación - 2016 GRC GI-2127 Grupo interdisciplinar de bioestadística Centro de Traballo Facultade de Medicina e Odontoloxía

Investigador principal Cadarso Suárez, Carmen María

CARACTERÍSTICAS DO/S CONTRATOS

Número de prazas 1

Traballo a realizar

 • Apoio nas labores de xestión dos proxectos de investigación do grupo e organización de actividades científicas e de divulgación en bioestatística.
 • Identificación de convocatorias de financiamento.
 • Xestión da comunicación cos membros e colaboradores.
 • Xestión das ferramentas web e redes sociais

Funcións a realizar

 • Apoio na elaboración de memorias cientifico-técnicas.
 • Organización de actividades científicas e de divulgación.
 • Identificación de convocatorias de financiamento.
 • Xestión da comunicación cos membros e colaboradores.
 • Xestión das ferramentas web e redes sociais

Retribución bruta mensual 830 € Duración do contrato* 1,5 meses

Data de inicio prevista** A partir do día seguinte á data da resolución reitoral de selección

Xornada laboral Tempo parcial - 10:00-14:00

Categoría laboral Técnico/a superior de apoio á investigación

TITULACIÓN REQUIRIDA

 • Grao ou titulacións anteriores equivalentes

MERITOS A VALORAR

 • Ítem nº 1 Grao en Economía
 • Ítem nº 2 Experiencia previa en xestión no ámbito universitario e na elaboración de memorias científico-técnicas en bioestatística
 • Ítem nº 3 Participación en Comités de organización de actividades de difusión e divulgación científica en bioestatística
 • Ítem nº 4 Formación y/o experiencia en xestión de webs, redes sociais e márketing on-line
 • Ítem nº 5 Formación en estatística
 • Ítem nº 6 Entrevista persoal. A entrevista realizarase únicamente as/os candidatas/as que acaden un mínimo de 50 puntos na suma do resto dos méritos

 

Más información