2 ofertas de emprego

Convocatoria Pública Ordinaria 1/2021 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

O obxecto da presente convocatoria é a contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación que figuran no anexo da presente convocatoria.

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.

A forma de provisión será a de concurso de méritos, a través da valoración dos criterios de baremación establecidos para cada praza.

Entidade Convocante: Universidade de Santiago de Compostela
Prazo: 18/02/2021 Ligazón de interese: Abrir páxina

Documentos e enlaces relacionados