Oferta de emprego - USC

Convocatoria pública 2/2020
REFERENCIA DA PRAZA: 2020-CE020
Denominación: Análisis de estabilidad de sistemas no lineales
Centro de Traballo Facultade de Matemáticas
Investigador principal CABADA FERNANDEZ, ALBERTO
Membros da Comisión Especializada de Selección
Presidente: CABADA FERNANDEZ, ALBERTO; Secretario: FERNANDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER; Vocal: NIETO ROIG, JUAN JOSE

CARACTERÍSTICAS DO/S CONTRATOS
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: Resolver o problema inicial suscitado pola empresa lngeteam á rede math-in con código DA2009-03
Obter os puntos críticos do sistema relacionados con entradas constantes e estudarase o sistema linearizado en cada un deses puntos, Desenvolver técnicas que permitan construir funcións de Lyapunov e empregar ditas funcións para obter a rexíón de converxencia de cada punto critico obtido, Estudar posibles xeneralizacións a sistemas de dimensión superior Funcións a realizar: Obter os puntos críticos do sistema relacionados con entradas constantes e estudar o sistema linearizado en cada un deses puntos, Desenvolver técnicas que permitan construir funcións de Lyapunov e empregar ditas funcións para obter a rexíón de converxencia de cada punto critico obtido, Estudar posibles xeneralizacións a sistemas de dimensión superior

Retribución bruta mensual: 1.000,00 €
Duración do contrato*: 2,5 meses
Data de inicio prevista**: A partir do día seguinte á data da resolución reitoral de selección
Xornada laboral: Tempo parcial (20,00 horas semanais); L. 15:00-21:00, M. 15:00-21:00, X. 19:00-21:00, V. 15:00-21:00
Categoría laboral: Técnico/a superior de apoio á investigación

REQUISITOS E MERITOS DOS CANDIDATOS/AS
TITULACIÓN REQUIRIDA
Grao ou titulacións anteriores equivalentes
MERITOS A VALORAR
Ítem nº 1 Doutor en matemáticas 30 Puntos
Ítem nº 2 Publicacions en Ecuacións Diferenciais Ordinarias 45 Puntos
Ítem nº 3 Entrevista persoal. A entrevista realizarase unicamente a/os candidata/o/s que na suma do resto dos méritos acaden un mínimo de 50 puntos. 25 Puntos

Máis información