Oferta de empleo - USC

Convocatoria pública 28/2019
REFERENCIA DA PRAZA: 2019-PP007
DATOS DA ACTIVIDADE/PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA O QUE PRESTARÁ SERVIZOS
Denominación: Metodoloxías estatísticas de regresión flexible aplicadas á biomedicina, en concreto ásenfermidades crónicas, e particularmente á depresión posparto (Acción Cost CA18138: Riseup-PPD')
Centro de Traballo: Facultade de Medicina e Odontoloxía
Investigador principal: Cadarso Suárez, Carmen María
CARACTERÍSTICAS DO/S CONTRATOS
Número de prazas: 1
Traballo a realizar: "Apoio técnico a proxectos de investigación na área das metodoloxías estatísticas flexibles aplicadas á Biomedicina Elaboración de memorias e informes científicos , Busca de financiamento , Organización de actividades científicas e accións de transferencia con empresas , Coordinación con entidades colaboradoras e stakeholders"
Funcións a realizar: Elaboración de memorias e informes científicos , Busca de financiamento , Organización de actividades científicas e accións de transferencia con empresas , Coordinación con entidades colaboradoras e stakeholders
Retribución bruta mensual: 1.897,00 €
Duración do contrato*: 4 meses
Data de inicio prevista**: A partir do día seguinte á data da resolución reitoral de selección
Xornada laboral "Tempo completo (35,00 horas semanais) L. 09:30-17:30, M. 09:30-15:30, Me. 09:30-17:30, X. 09:30-16:30, V. 09:30-15:30"
Categoría laboral: Técnico/a superior de apoio á investigación
Más información