4 ofertas de empleo

4 ofertas de empleo:

1.- Desenvolvemento de técnicas eficientes para o procesamento de información LiDAR.

Retribución bruta mensual: 1200,00€

Duración do contrato: 21 meses

Data inicio prevista: : A partir do día seguinte a data da resolución reitoral de selección

Xornada laboral: tempo parcial

Categoría: Técnico Superior de Apoio a Investigación

Requisitos: Licenciado/a ou Grao en Enxeñaría Informática Enxeñería Superior en Informática , Fisica ou Matemáticas

2.- Implementación de interfaces e difusión de software científico do ámbito da Estatística e a Investigación Operativa que integran a Rede TMATI.

Retribución bruta mensual: 1462,50€

Duración do contrato: 6 meses

Data inicio prevista: A partir do día seguinte a data da resolución reitoral de selección

Xornada laboral: tempo completo

Categoría: Técnico Superior de Apoio a Investigación

Requisitos: Enxeñaría Técnica/Superior Informática. Licenciado/a ou Graduado/a en Matemáticas ou Estatística

3.- Implementación de interfaces e difusión de software científico do ámbito da Matemática Aplicada que integran a Rede TMATI.

Retribución bruta mensual : 1462,50€

Duración do contrato: 6 meses e 21 días

Data inicio prevista: A partir do día seguinte a data da resolución reitoral de selección

Xornada laboral: tempo completo

Categoría: Investigador en formación

Requisitos: EnxeñaríaTécnica/Superior. Licenciado/a ou Graduado/a en Física o Matemáticas

4.- Prestar apoio na planificación e organización de actividades de divulgación no marco do proxecto “Bioestatística para Vivir e como Vivir da Estatística” FCT-14-8405.

Retribución bruta mensual : 780,00€

Duración do contrato: 3 meses

Data inicio prevista: A partir do día seguinte a data da resolución reitoral de selección

Xornada laboral: tempo parcial

Categoría: Investigador en formación

Requisitos: Licenciatura ou grao en: matemáticas e /ou Estatística. Diplomatura, licenciatura ou grao en Empresariais, Administración e Dirección de Empresas ou Economía


Máis información