Oferta de emprego - USC

Convocatoria Pública Ordinaria 16/2020 de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación

O persoal contratado colaborará e traballará especifica e unicamente na actividade ou proxecto de investigación para o que é contratado, que é de carácter finalista e en todo caso non estrutural, mediante o financiamento externo a través da participación en convocatorias públicas ou privadas, subscrición de convenios, concesión de subvencións, etc.
STAT WARS EPISODIO II: EL IMPERIO DE LOS DATOS - FECYT 2019
Contrato vinculado á axuda para o fomento da cultura científica, tecnolóxica e da innovación, con referenica FCT-19-14383, da Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología F.S.P., FECYT. Plan Estatal de Investigación Cienfífica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
Centro de Traballo: Facultade de Medicina e Odontoloxía
Investigador principal: Carmen Cadarso Suárez
Traballo a realizar: Apoio na planificación e organización das actividades divulgativas; na Xestión e divulgación científica dentro da actividade FCT-19-14383 Labores de apoio na planificación e organización das actividades divulgativas, Xestión e mantemento da páxinas web e redes sociais do proxecto, Apoio á coordinación das entidades participantes, Elaboración de memorias xustificativas, Accións de difusión do proxecto .

Funcións a realizar: Labores de apoio na planificación e organización das actividades divulgativas, Xestión e mantemento da páxinas web e redes sociais do proxecto, Apoio á coordinación das entidades participantes, Elaboración de memorias xustificativas, Accións de difusión do proxecto.
Retribución bruta mensual: 950,00 €
Duración do contrato: 3 meses

Ligazón de interese (ref. praza: 2019-PN205): imaisd.usc.es/seccion.asp?i=gl&s=-2-26-128-129