Oferta de empleo

PROXECTO
Título da actividade: BIOSTATNET: Afrontando retos de investigación bioestadística con proyección internacional
Referencia da actividade: 2015-PN180
Centro de traballo: CIMUS
Investigador principal: Cadarso Suárez, Carmen María
Número de prazas: 1
OBXECTO DA OBRA OU SERVIZO
Traballo a realizar: Planificación e organización de actividades de divulgación da rede BIOSTATNET
CONDICIONS DO CONTRATO
Retribución bruta mensual: 1.462,50 €
Previsión da duración do Contrato: 4 meses
Data de inicio prevista: A partir do día seguinte a data da resolución reitoral de selección.
Xornada laboral: Tempo Completo
Categoría: Técnico/a superior de apoio á investigación