Traballos fin de máster PDF Imprimir Correo-e

No terceiro cuadrimestre o alumno debe realizar un Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado nunha empresa colaboradora co Programa cunha dedicación equivalente a 10 créditos ECTS.


O Proxecto Fin de Carreira consiste no desenvolvemento dun traballo de carácter teórico ou aplicado. En moitos dos proxectos teóricos preténdese que o alumno faga unha revisión crítica dalgúns dos traballos de investigación de recente publicación nos campos correspondentes á temática de cada traballo, comparando as distintas alternativas existentes ou, incluso, propoñendo novas alternativas que poidan ser estudadas máis profundamente nunha futura Tese Doctoral. Os proxectos de tipo aplicado consisten na análise, estudo e resolución de problemas con datos reais nos que se deben aplicar modernas técnicas da Estatística ou a Investigación Operativa.


Os traballos tutelados nunha empresa colaboradora do Programa teñen como obxectivo que o alumno analice e estude problemas da área da Estatística e Investigación Operativa nos que estean interesadas as empresas colaboradoras. Empresas que na maioría dos casos xa desenvolveron convenios e proxectos cos departamentos universitarios que colaborarán con este Programa. En todos os casos o alumno do Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado estará autorizado por un profesor do Programa.

 

Unha referencia para realizar un traballo fin de máster pode elexirse de calquera das líñas de investigación que figuran no doutorado.

 

Neste enlace poden verse algunhas indicacións sobre os contidos mínimos e o formato do traballo fin de máster (MTE_PlantillaTFM.pdf). O arquivo *.zip que se descarga contén tamén unha plantilla de LaTeX de exemplo (MTE_PlantillaTFM.tex) e os logos das tres universidades que organizan o máster (logoUDC.pdf, logoUSC.pdf e logoUVigo.pdf).

 

Os membros do tribunal único serán:

Presidente: Mario Francisco Fernández, como secretaria Beatriz Pateiro López e como vogal Javier Roca Pardiñas.

Como suplente: Alberto Rodríguez Casal.


Cada estudante entregará tres exemplares en papel da memoria así como un documento electrónico en formato pdf co manuscrito ao coordinador local da súa universidade, xunto coa autorización (ou non) para a súa publicación na web do máster. No caso de non autorizar á publicación do documento o estudante deberá aportar un resumen de non menos de dúas páxinas onde, ademáis, figuren os motivos polos cales non se autoriza á difusión vía web da memoria.

Convocatoria de Xaneiro:

A data de entrega dos traballos será ata o 26 de Xaneiro do 2018. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).
A lectura será o 9 de Febreiro do 2018.


Convocatoria de Xullo:

A data de entrega dos traballos será ata o 3 de Xullo do 2018. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).
A lectura será o 17 e 18 de Xullo do 2018.

Convocatoria de Setembro (só para alumnos matriculados na UDC e USC):

A data de entrega dos traballos será ata o 5 de Setembro do 2018. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).

A lectura será o 19 de Setembro do 2018.

O tempo máximo de exposición será de 25 minutos. Tamén poderá facerse por videoconferencia.
TRABALLOS FIN MÁSTER ACTIVOS

Título: Análisis de datos espaciales de devoluciones
Director/a:
Fernández Casal, Rubén;  Salceda Sánchez, Jesús
Alumno/a: Martínez Reglero, Cristina
Título: Análisis de la red de autobuses urbanos de A Coruña
Director/a:
Fernández Casal, Rubén;  Díaz Grandío , Daniel
Alumno/a: Ramírez Figuereo, Jomayra Beatriz
Título: Análisis estadístico de datos para el mantenimiento predictivo de maquinaria industrial
Director/a:
Fernández Castro, Bruno;  Roca Pardiñas, Javier
Alumno/a: Brasa Estévez, Pedro Alfredo
Título: Análisis y modelización del tráfico marítimo
Director/a:
Naya Fernández, Salvador;  Tarrío Saavedra, Javier
Alumno/a: Amador Ysabel, Lady Diana
Título: Caracterización de perfiles de glucosa en población no diabética
Director/a:
Febrero Bande, Manuel;  Gude Sampedro, Francisco
Alumno/a: Irazu Paz, Isabel
Título: Caracterización de perfiles de glucosa en población no diabética
Director/a:
Febrero Bande, Manuel;  Gude Sampedro, Francisco
Alumno/a: Román Capeáns, Pablo
Título: Control estadístico de calidad aplicado a eficiencia energética y calidad del aire en edificaciones.
Director/a:
Naya Fernández, Salvador;  Tarrío Saavedra, Javier;  Martínez, Francisco
Alumno/a: Munín Taboada, Elisa
Título: Desagregación del consumo energético en un hogar inteligente: estado del arte y aplicación a datos reales
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier;  Sousa Vazquez, Xose Ramón
Alumno/a: Alonso González, Diego
Título: Desarrollo de Modelos Predictivos. Inteligencia de Clientes.
Director/a:
Fernández Casal, Rubén;  Mazaira Gómez, Juan Manuel
Alumno/a: Gómez Martínez, Inés
Título: El juego de producción lineal
Director/a:
Lorenzo Freire, Silvia María
Alumno/a: Prieto Rodríguez, Daniel
Título: El parámetro de suavizado en estimación de conjuntos
Director/a:
Rodríguez Casal, Alberto
Alumno/a: Rivera Lorenzo, Patricia
Título: Estudio de datos sísmicos y extremos mediante técnicas no paramétricas
Director/a:
Francisco Fernández, Mario
Alumno/a: de Castro Díaz, Mario
Título: Estudio de un problema de rutas con replanificaciones periódicas
Director/a:
Carpente Rodríguez, Maria Luisa;  Lorenzo Freire, Silvia María
Alumno/a: Novoa Flores, Guido Ignacio
Título: Estudio estadístico sobre los efectos de la crisis en las empresas de Galicia
Director/a:
Vaamonde Liste, Antonio
Alumno/a: Narciso Estévez, Ángel José
Título: Formulación de un modelo de scoring para solicitantes de créditos, no clientes de una entidad financiera
Director/a:
Cao Abad, Ricardo;  García Romarís, Jorge
Alumno/a: Barrientos Guillén, David
Título: Juegos simples e Índices de Poder: Propiedades, computación y cooperación restringida
Director/a:
Alonso Meijide, José María;  Álvarez Mozos, Mikel
Alumno/a: Ouallam Jamladi, Rabi
Título: Modelado del descenso de la similitud biótica en función de la distancia geográfica
Director/a:
Crujeiras Casais, Rosa María;  Baselga Fraga, Andrés;  Gómez Rodríguez, Carola
Alumno/a: Martínez Santalla, Sara
Título: Modelado y predicción del Customer Lifetime Value en Banca
Director/a:
Cao Abad, Ricardo;  García Romarís, Jorge
Alumno/a: Cambeiro Agulleiro, Sergio
Título: Modelización de la degradación y el comportamiento mecánico de biomateriales para aplicaciones médicas
Director/a:
Tarrío Saavedra, Javier;  Naya Fernández, Salvador
Alumno/a: Núñez Montas, Moises
Título: Modelización y heurísticas para un problema de planificación de tareas en una empresa de atención a personas dependientes
Director/a:
García Jurado, Ignacio
Alumno/a: Méndez Fernández, Isabel
Título: Modelos de investigación operativa en sistemas de hospitalización domiciliaria
Director/a:
Casas Méndez, Balbina Virginia;  Gude Sampedro, Francisco
Alumno/a: Delgado García, Marta
Título: Modelos de Predicción y Clasificación con alta dimensión en el número de covariables.
Director/a:
González Manteiga, Wenceslao
Alumno/a: Freijeiro González, Laura
Título: Optimización bajo incertidumbre en redes de gas
Director/a:
González Díaz, Julio;  Rodríguez Martínez, Diego
Alumno/a: Vallery, Roland
Título: Optimización de cajas de cobro especializadas
Director/a:
Lorenzo Freire, Silvia María;  Montero Souto, Pablo
Alumno/a: Pérez Rodríguez, Marina
Título: Optimización del proceso de llenado de placas PCR en secuenciación Sanger con prioridades
Director/a:
Carpente Rodríguez, Maria Luisa;  Lorenzo Freire, Silvia María
Alumno/a: Noceda Davila, Diego
Título: Optimización MILP en retailing
Director/a:
Carpente Rodríguez, Maria Luisa;  González Diéguez, Francisco José
Alumno/a: Fernández Villar, Sabela
Título: Penalizaciones en proyectos
Director/a:
Lorenzo Picado, Leticia
Alumno/a: Amado Castro, Alfredo Manuel
Título: Previsión de variables de negocio y generación de escenarios macroeconómicos con modelo estadísticos
Director/a:
Cao Abad, Ricardo;  Fernández de Castro, Belén M.
Alumno/a: Amado Souto, Sandra
Título: Reparto dos dereitos televisivos entre os clubs
Director/a:
Bergantiños Cid, Gustavo
Alumno/a: Rosales Sanmartín, Sara
Título: Técnicas de aprendizaxe profundo e a súa aplicación a imaxes mamográficas
Director/a:
Pateiro López, Beatriz;  Zorrilla Castro, Unai
Alumno/a: San Luís Rodríguez, Sara
Título: Un estudio computacional de diferentes técnicas de clustering
Director/a:
Casas Méndez, Balbina Virginia;  Vidal Aguiar, Juan Carlos;  Matabuena Rodríguez, Marcos
Alumno/a: Varela Durán, Fausto
Título: Un problema de organización de la producción con prioridades y afinidad geográfica en los pedidos
Director/a:
Carpente Rodríguez, Maria Luisa
Alumno/a: Quintáns Fernández, Estela
Título: Una revisión de medidas de asociación para modelos autorregresivos de datos categóricos
Director/a:
Vilar Fernández, José Antonio
Alumno/a: Bautista Del Orbe, Carolyn Jafreissy
Título: Validación de una prueba para el diagnóstico y la derivación de la apnea del sueño en Atención Primaria
Director/a:
Clavería Fontán, Ana;  Roca Pardiñas, Javier
Alumno/a: Domínguez González, Avelino
Título: Valores para juegos con externalidades
Director/a:
Álvarez Mozos, Mikel;  Alonso Meijide, José María
Alumno/a: Arévalo Iglesias, Gonzalo


TRABALLOS FIN MÁSTER OFERTADOS

Título: Análisis técnico de los mercados bursátiles
Director/a:
Francisco Fernández, Mario
Modalidade: A
Título: Aplicación de la modelización espacio-temporal a un problema con datos reales
Director/a:
Cotos Yáñez, Tomás;  García Soidán, María del Pilar
Modalidade: A
Título: Buscando a F desesperadamente
Director/a:
de Uña Álvarez, Jacobo
Modalidade: A
Título: Comparación de funciones de regresión sobre covariables de alta dimensión
Director/a:
Sánchez Sellero, César Andrés
Modalidade: A
Título: Contrastes de bondade de axuste baseados do proceso cuantil empírico
Director/a:
Pardo Fernández, Juan Carlos
Modalidade: A
Título: Contrastes para a comparación de curvas de regresión usando os momentos dos residuos
Director/a:
Pardo Fernández, Juan Carlos
Modalidade: A
Título: Cuotas de apuestas para la estimación del potencial de equipos en competiciones deportivas
Director/a:
Vidal Puga, Juan
Modalidade: A
Título: El núcleo de un juego TU con prioridades entre coaliciones
Director/a:
Sánchez Rodríguez, María Estela
Modalidade: A
Título: El problema de bancarrota
Director/a:
Vidal Puga, Juan
Modalidade: A
Título: Estimación de la función de regresión mediante bases de funciones
Director/a:
Ramil Novo, Luis Alberto
Modalidade: A
Título: Estimación de tipo núcleo de la tendencia espacial
Director/a:
Cotos Yáñez, Tomás;  García Soidán, María del Pilar
Modalidade: A
Título: Estimación no paramétrica de la función varianza condicional con errores dependientes. Un estudio de simulación
Director/a:
Francisco Fernández, Mario
Modalidade: A
Título: Estimación non paramétrica do variograma: unha comparativa
Director/a:
Crujeiras Casais, Rosa María
Modalidade: A
Título: Implementación de un paquete en R para la modelización estadística de emergencia en malherbología
Director/a:
Francisco Fernández, Mario;  Cao Abad, Ricardo
Modalidade: A
Título: La Planificación Estratégica de una entidad financiera pivota, cada vez más, sobre modelos estadísticos que permitan proyectar los resultados de la entidad a futuro, así como medir la sensibilidad a distintos escenarios macroeconómicos planteados por el s
Director/a:
Fernández de Castro, Belén M.;  Lombardía Cortiña, María José
Modalidade: B
Título: Métodos espectrales para el modelado de la dependencia espacial
Director/a:
Fernández Casal, Rubén
Modalidade: A
Título: Métodos estadísticos para la estimación del área de actividad de un animal (home range)
Director/a:
Pateiro López, Beatriz
Modalidade: A
Título: Paralelización de rutinas con alto coste computacional
Director/a:
Febrero Bande, Manuel
Modalidade: A
Título: Problemas de bancarrota con bienes indivisibles. Un caso práctico.
Director/a:
Lorenzo Picado, Leticia
Modalidade: A
Título: Proyecciones financieras para entidades de crédito a partir de modelos estadísticos
Director/a:
Fernández de Castro, Belén M.
Modalidade: B
Título: Regresión cuantil con datos censurados por intervalos
Director/a:
Sánchez Sellero, César Andrés
Modalidade: A
Título: Regresión parcialmente lineal con datos circulares
Director/a:
Aneiros Pérez, Germán
Modalidade: A
Título: Sobre el valor posicional en juegos cooperativos
Director/a:
García Jurado, Ignacio
Modalidade: A
Título: Spatial multivariate analysis: explaining spatial patterns of multivariate responses
Director/a:
Crujeiras Casais, Rosa María
Modalidade: A
Título: Valores para juegos cooperativos con estructura de coaliciones y de comunicación: aplicación al análisis de las elecciones autonómicas de mayo de 2015 y 2016
Director/a:
García Jurado, Ignacio
Modalidade: A
 
Voltar