Traballos fin de máster PDF Imprimir Correo-e

No terceiro cuadrimestre o alumno debe realizar un Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado nunha empresa colaboradora co Programa cunha dedicación equivalente a 10 créditos ECTS.


O Proxecto Fin de Carreira consiste no desenvolvemento dun traballo de carácter teórico ou aplicado. En moitos dos proxectos teóricos preténdese que o alumno faga unha revisión crítica dalgúns dos traballos de investigación de recente publicación nos campos correspondentes á temática de cada traballo, comparando as distintas alternativas existentes ou, incluso, propoñendo novas alternativas que poidan ser estudadas máis profundamente nunha futura Tese Doctoral. Os proxectos de tipo aplicado consisten na análise, estudo e resolución de problemas con datos reais nos que se deben aplicar modernas técnicas da Estatística ou a Investigación Operativa.


Os traballos tutelados nunha empresa colaboradora do Programa teñen como obxectivo que o alumno analice e estude problemas da área da Estatística e Investigación Operativa nos que estean interesadas as empresas colaboradoras. Empresas que na maioría dos casos xa desenvolveron convenios e proxectos cos departamentos universitarios que colaborarán con este Programa. En todos os casos o alumno do Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado estará autorizado por un profesor do Programa.

 

Unha referencia para realizar un traballo fin de máster pode elexirse de calquera das líñas de investigación que figuran no doutorado.

 

Neste enlace poden verse algunhas indicacións sobre os contidos mínimos e o formato do traballo fin de máster (MTE_PlantillaTFM.pdf). O arquivo *.zip que se descarga contén tamén unha plantilla de LaTeX de exemplo (MTE_PlantillaTFM.tex) e os logos das tres universidades que organizan o máster (logoUDC.pdf, logoUSC.pdf e logoUVigo.pdf).

 

Os membros do tribunal único serán:

Presidente: Carmen María  Cadarso Suárez, como secretario Tomás Cotos Yáñez e como vocal Germán Aneiros Pérez.

Como suplente: Javier Roca Pardiñas.


Cada estudante entregará tres exemplares en papel da memoria así como un documento electrónico en formato pdf co manuscrito ao coordinador local da súa universidade, xunto coa autorización (ou non) para a súa publicación na web do máster. No caso de non autorizar á publicación do documento o estudante deberá aportar un resumen de non menos de dúas páxinas onde, ademáis, figuren os motivos polos cales non se autoriza á difusión vía web da memoria.

Convocatoria de Xaneiro:

A data de entrega dos traballos será ata o 13 de Xaneiro do 2017. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).
A lectura será o 30 de Xaneiro do 2017.


Convocatoria de Xullo:

A data de entrega dos traballos será ata o xx de Xullo do 2017. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).
A lectura será o xx de Xullo do 2017.

Convocatoria de Setembro (só para alumnos matriculados na UDC e USC):

A data de entrega dos traballos será ata o xx de Setembro do 2017. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).

A lectura será o xx de Setembro do 2017.

O tempo máximo de exposición será de 30 minutos. Tamén poderá facerse por videoconferencia.
TRABALLOS FIN MÁSTER ACTIVOS

Título: Comparación de funciones de regresión sobre covariables de alta dimensión
Director/a:
Sánchez Sellero, César Andrés
Alumno/a: Baliñas Villaverde, Santiago
Título: Detección de anomalías en espacios de alta dimensión
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier;  Fernández Castro, Bruno
Alumno/a: Alonso Macías, Víctor
Título: El juego de producción lineal
Director/a:
Lorenzo Freire, Silvia María
Alumno/a: Prieto Rodríguez, Daniel
Título: Juegos simples e Índices de Poder: Propiedades, computación y cooperación restringida
Director/a:
Alonso Meijide, José María;  Álvarez Mozos, Mikel
Alumno/a: Cortegoso Arias, Estefanía Iria


TRABALLOS FIN MÁSTER OFERTADOS

Título: Análisis de datos de los consumos de computación y sus resultados utilizando plataformas de Big Data
Director/a:
Febrero Bande, Manuel;  Gómez Tato, Andrés
Modalidade: B
Título: Análisis de los tiempos de espera en el abordaje de los trastornos músculo-esqueléticos en la EOXI de Vigo
Director/a:
Vaamonde Liste, Antonio
Modalidade: A
Título: Análisis técnico de los mercados bursátiles
Director/a:
Francisco Fernández, Mario
Modalidade: A
Título: Aplicación de gráficos de control FDA y de datos autocorrelados para el aseguramiento de la calidad en eficiencia energética
Director/a:
Tarrío Saavedra, Javier;  Naya Fernández, Salvador
Modalidade: A
Título: Aplicación de la modelización espacio-temporal a un problema con datos reales
Director/a:
Cotos Yáñez, Tomás;  García Soidán, María del Pilar
Modalidade: A
Título: Aplicación de modelos de regresión cópula semiparamétricos a un problema biomédico
Director/a:
Cadarso Suárez, Carmen María;  Gude Sampedro, Francisco
Modalidade: B
Título: Aprendizaje estadístico para sistemas de recomendación
Director/a:
Pateiro López, Beatriz;  Zorrilla Castro, Unai
Modalidade: B
Título: Bayesian inference for multivariate data using INLA
Director/a:
Faes, Christel
Modalidade: A
Título: Caracterización de perfiles de glucosa en población no diabética
Director/a:
Febrero Bande, Manuel;  Gude Sampedro, Francisco
Modalidade: B
Título: Comparación de nubes de puntos tomadas con escáner láser terrestre para inspección de túneles
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier;  Ordóñez Galán, Celestino
Modalidade: A
Título: Contrastes para a comparación de curvas de regresión usando os momentos dos residuos
Director/a:
Pardo Fernández, Juan Carlos
Modalidade: A
Título: Cuotas de apuestas para la estimación del potencial de equipos en competiciones deportivas
Director/a:
Vidal Puga, Juan
Modalidade: A
Título: Curvas de crecemento da poboación infantil galega
Director/a:
Iglesias Pérez, María del Carmen;  Santiago Pérez, María Isolina
Modalidade: B
Título: Definición y estudio de una solución ordinal en juegos cooperativos sin utilidad transferible
Director/a:
Vidal Puga, Juan
Modalidade: A
Título: Desarrollo de un algoritmo de optimización de citas para pacientes del Hospital de Día
Director/a:
Sánchez Rodríguez, María Estela;  Fernández López, Helena
Modalidade: B
Título: Descomposición de modelo de optimización MILP en retailing
Director/a:
González Díaz, Julio;  López Albín, Julio
Modalidade: B
Título: El parámetro de suavizado en estimación de conjuntos
Director/a:
Rodríguez Casal, Alberto
Modalidade: A
Título: El problema de coloración de grafos
Director/a:
Lorenzo Freire, Silvia María
Modalidade: A
Título: Escaneo láser terrestre en los inventarios forestales
Director/a:
Iglesias Pérez, María del Carmen;  Armesto González, Julia
Modalidade: A
Título: Estimación de tipo núcleo de la tendencia espacial
Director/a:
García Soidán, María del Pilar;  Cotos Yáñez, Tomás
Modalidade: A
Título: Estimación no paramétrica de probabilidades de transición en modelos multi-estado
Director/a:
de Uña Álvarez, Jacobo
Modalidade: A
Título: Estimación no paramétrica del variograma: una comparativa
Director/a:
Crujeiras Casais, Rosa María
Modalidade: A
Título: Estudio de datos sísmicos y extremos mediante técnicas no paramétricas
Director/a:
Francisco Fernández, Mario
Modalidade: A
Título: Evaluación del stock pesquero mediante datos de capturas
Director/a:
Sánchez Sellero, César Andrés
Modalidade: A
Título: Extensión monótona del nucleolo a juegos cooperativos sin utilidad transferible
Director/a:
Vidal Puga, Juan
Modalidade: A
Título: Formulación de un modelo de scoring para solicitantes de créditos, no clientes de una entidad financiera
Director/a:
Cao Abad, Ricardo;  García Romarís, Jorge
Modalidade: B
Título: Interpolación por estimadores de densidad kernel para el registro subpixel de imágenes
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier;  Ordóñez Galán, Celestino
Modalidade: A
Título: Los valores perdidos en el muestreo de poblaciones finitas. Técnicas de imputación
Director/a:
Vaamonde Liste, Antonio
Modalidade: A
Título: Mellora da análise de información relevante en paneis de consumidores acreditados
Director/a:
Vilar Fernández, Juan Manuel;  Pilas, Andrés
Modalidade: B
Título: Métodos de búsqueda de líderes o influyentes y seguidores en redes de personas con un objetivo particular.
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier;  Sousa Vazquez, Xose Ramón
Modalidade: B
Título: Métodos espectrales para el modelado de la dependencia espacial
Director/a:
Fernández Casal, Rubén
Modalidade: A
Título: Modelización del comportamiento mecánico de siliconas para uso podológico en función de la temperatura y del tiempo
Director/a:
Naya Fernández, Salvador;  Tarrío Saavedra, Javier
Modalidade: A
Título: Modelización estadística en inteligencia de clientes
Director/a:
Vilar Fernández, José Antonio;  Pou Bueno, Marta
Modalidade: B
Título: Modelo de estimación de ingresos para no clientes
Director/a:
Cao Abad, Ricardo;  González Fragueiro, Cristina
Modalidade: B
Título: Modelos cuantiles autoregresivos
Director/a:
Sánchez Sellero, César Andrés
Modalidade: A
Título: Modelos de Predicción para variables relacionadas con la producción de la Energía
Director/a:
González Manteiga, Wenceslao
Modalidade: A
Título: Modelos de Predicción y Clasificación con alta dimensión en el número de covariables
Director/a:
González Manteiga, Wenceslao
Modalidade: A
Título: Modelos mixtos y análisis de componentes principales: aplicación a un ensayo clínico
Director/a:
Cadarso Suárez, Carmen María;  Gude Sampedro, Francisco
Modalidade: B
Título: Optimización bajo incertidumbre en plantas de proceso industrial
Director/a:
González Díaz, Julio;  Reyes Valenzuela, Patricio
Modalidade: B
Título: Optimización bajo incertidumbre en redes de gas
Director/a:
González Díaz, Julio;  Rodríguez Martínez, Diego
Modalidade: B
Título: Penalizaciones en proyectos
Director/a:
Lorenzo Picado, Leticia
Modalidade: A
Título: Problemas de rutas de vehículos estocásticos
Director/a:
Casas Méndez, Balbina Virginia
Modalidade: A
Título: Programación para el cálculo de soluciones en juegos cooperativos sin utilidad transferible
Director/a:
Vidal Puga, Juan
Modalidade: A
Título: Proyecciones financieras para entidades de crédito a partir de modelos estadísticos
Director/a:
Fernández de Castro, Belén M.
Modalidade: B
Título: PVSfun: Un paquete de R para seleccionar variables en modelos de regresión con covariable funcional
Director/a:
Aneiros Pérez, Germán
Modalidade: A
Título: Quantile regression
Director/a:
Verhasselt, Anneleen
Modalidade: A
Título: Reparto de los costes generados por el retraso de un proyecto
Director/a:
Bergantiños Cid, Gustavo
Modalidade: A
Título: Revisión, extensión y aplicación de los modelos de Espacio de Estados
Director/a:
Febrero Bande, Manuel
Modalidade: A
Título: Selección de modelos para estimación de áreas pequeñas. Aplicación a datos económicos de la Comunidad de Galicia
Director/a:
Lombardía Cortiña, María José;  López Vizcaíno, María Esther
Modalidade: B
Título: Selección del parámetro de suavizado del estimador kernel de la función de densidad para datos agrupados. Un estudio de simulación
Director/a:
Francisco Fernández, Mario
Modalidade: A
Título: Text Analytics para Procesado Semántico
Director/a:
Fernández Casal, Rubén;  González, Juan Ramón
Modalidade: B
Título: Un problema de organización de la producción con prioridades y afinidad geográfica en los pedidos
Director/a:
Carpente Rodríguez, Maria Luisa
Modalidade: A
Título: Una aplicación de los métodos de investigación operativa a la toma de decisiones clínicas: el caso del potasio en un hospital terciario
Director/a:
Casas Méndez, Balbina Virginia;  Gude Sampedro, Francisco
Modalidade: B
Título: Una revisión de medidas de asociación para modelos autorregresivos de datos categóricos
Director/a:
Vilar Fernández, José Antonio
Modalidade: A
Título: Utilidad de los modelos aditivos generalizados vectoriales en Biomedicina
Director/a:
Cadarso Suárez, Carmen María;  Gude Sampedro, Francisco
Modalidade: B
Título: Validación inicial de la capacidad predictiva de los estudios genéticos en la evaluación del riesgo de muerte súbita en pacientes con Miocardiopatía Hipertrófica
Director/a:
López de Ullibarri Galparsoro , Ignacio ;  Monserrat Iglesias, Lorenzo
Modalidade: B
Título: Valores para juegos cooperativos con estructura de coaliciones y de comunicación: aplicación al análisis de las elecciones autonómicas de mayo de 2015 y 2016
Director/a:
García Jurado, Ignacio
Modalidade: A
 
Voltar