Traballos fin de máster PDF Imprimir Correo-e

No terceiro cuadrimestre o alumno debe realizar un Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado nunha empresa colaboradora co Programa cunha dedicación equivalente a 10 créditos ECTS.


O Proxecto Fin de Carreira consiste no desenvolvemento dun traballo de carácter teórico ou aplicado. En moitos dos proxectos teóricos preténdese que o alumno faga unha revisión crítica dalgúns dos traballos de investigación de recente publicación nos campos correspondentes á temática de cada traballo, comparando as distintas alternativas existentes ou, incluso, propoñendo novas alternativas que poidan ser estudadas máis profundamente nunha futura Tese Doctoral. Os proxectos de tipo aplicado consisten na análise, estudo e resolución de problemas con datos reais nos que se deben aplicar modernas técnicas da Estatística ou a Investigación Operativa.


Os traballos tutelados nunha empresa colaboradora do Programa teñen como obxectivo que o alumno analice e estude problemas da área da Estatística e Investigación Operativa nos que estean interesadas as empresas colaboradoras. Empresas que na maioría dos casos xa desenvolveron convenios e proxectos cos departamentos universitarios que colaborarán con este Programa. En todos os casos o alumno do Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado estará autorizado por un profesor do Programa.

 

Unha referencia para realizar un traballo fin de máster pode elexirse de calquera das líñas de investigación que figuran no doutorado.

 

Neste enlace poden verse algunhas indicacións sobre os contidos mínimos e o formato do traballo fin de máster (MTE_PlantillaTFM.pdf). O arquivo *.zip que se descarga contén tamén unha plantilla de LaTeX de exemplo (MTE_PlantillaTFM.tex) e os logos das tres universidades que organizan o máster (logoUDC.pdf, logoUSC.pdf e logoUVigo.pdf).

 

Os membros do tribunal único serán:

Presidente: Jacobo de Uña Álvarez, como secretaria Mª José Lombardía Cortiña e como vocal Balbina Casas Méndez.

Como suplente: Mª del Pilar García Soidán.


Cada estudante entregará tres exemplares en papel da memoria así como un documento electrónico en formato pdf co manuscrito ao coordinador local da súa universidade, xunto coa autorización (ou non) para a súa publicación na web do máster. No caso de non autorizar á publicación do documento o estudante deberá aportar un resumen de non menos de dúas páxinas onde, ademáis, figuren os motivos polos cales non se autoriza á difusión vía web da memoria.

Convocatoria de Xaneiro:

A data de entrega dos traballos será ata o 8 de Xaneiro do 2016. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).
A lectura será o 25 de Xaneiro do 2016 (se son necesarios dous días tamén o 22 de Xaneiro).


Convocatoria de Xullo:

A data de entrega dos traballos será ata o 1 de Xullo do 2016. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).
A lectura será o 19 e 20 de Xullo do 2016.

Convocatoria de Setembro (só para alumnos matriculados na UDC e USC):

A data de entrega dos traballos será ata o XX de Setembro do 2016 (información non dispoñible). O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).

A lectura será o XX de Setembro do 2016 (información non dispoñible).

O tempo máximo de exposición será de 30 minutos. Tamén poderá facerse por videoconferencia.
TRABALLOS FIN MÁSTER ACTIVOS

Análise das series de prevalencias no consumo de tabaco
Título: Análise das series de prevalencias no consumo de tabaco
Director/a:
Crujeiras Casais, Rosa María;  Pérez Ríos, Mónica;  Santiago Pérez, María Isolina
Alumno/a: Blanco Romón, Alejandro
Análisis de datos espaciales de devoluciones
Título: Análisis de datos espaciales de devoluciones
Director/a:
Fernández Casal, Rubén;  Salceda Sánchez, Jesús
Alumno/a: Martínez Reglero, Cristina
Caracterización de perfiles de glucosa en población no diabética
Título: Caracterización de perfiles de glucosa en población no diabética
Director/a:
Gude Sampedro, Francisco;  Febrero Bande, Manuel
Alumno/a: Mato Regueira , Daniel
Comparación de estimadores de la función de distribución para datos espaciales
Título: Comparación de estimadores de la función de distribución para datos espaciales
Director/a:
Cotos Yáñez, Tomás;  García Soidán, María del Pilar
Alumno/a: Iglesias Rey, Susana
Comparación de funciones de regresión sobre covariables de alta dimensión
Título: Comparación de funciones de regresión sobre covariables de alta dimensión
Director/a:
Sánchez Sellero, César Andrés
Alumno/a: Baliñas Villaverde, Santiago
Control estadístico de calidad aplicado a eficiencia energética y calidad del aire en edificaciones.
Título: Control estadístico de calidad aplicado a eficiencia energética y calidad del aire en edificaciones.
Director/a:
Naya Fernández, Salvador;  Tarrío Saavedra, Javier;  Martínez, Francisco
Alumno/a: Munín Taboada, Elisa
El juego de producción lineal
Título: El juego de producción lineal
Director/a:
Lorenzo Freire, Silvia María
Alumno/a: Prieto Rodríguez, Daniel
El problema de asignación
Título: El problema de asignación
Director/a:
Lorenzo Picado, Leticia
Alumno/a: Muiño Rodríguez, Olalla
Estadística y análisis topológico de datos (TDA)
Título: Estadística y análisis topológico de datos (TDA)
Director/a:
Pateiro López, Beatriz
Alumno/a: Fernández Castiñeira, Miguel
Estimación de curvas percentiles de crecimiento y valores de referencia
Título: Estimación de curvas percentiles de crecimiento y valores de referencia
Director/a:
Iglesias Pérez, María del Carmen
Alumno/a: Flores Mallo, Daniel Adrián
Estimación de la función de regresión mediante bases de funciones
Título: Estimación de la función de regresión mediante bases de funciones
Director/a:
Ramil Novo, Luis Alberto
Alumno/a: Pérez Fernández, Jesús
Estimación de modelos de superficie de tendencia con datos atípicos
Título: Estimación de modelos de superficie de tendencia con datos atípicos
Director/a:
Crujeiras Casais, Rosa María
Alumno/a: Meilán Vila, Andrea
Evaluación y mejora de algoritmos bioinformáticos con base estadística para la detección de macro-indels
Título: Evaluación y mejora de algoritmos bioinformáticos con base estadística para la detección de macro-indels
Director/a:
de Uña Álvarez, Jacobo;  González, Lorena
Alumno/a: Jiménez Otero, Norman
Generalized Additive Model for Location, Scale and Shape (GAMLSS)
Título: Generalized Additive Model for Location, Scale and Shape (GAMLSS)
Director/a:
Cadarso Suárez, Carmen María;  Gude Sampedro, Francisco
Alumno/a: Pérez Pena, María Jesús
Juegos simples e Índices de Poder: Propiedades, computación y cooperación restringida
Título: Juegos simples e Índices de Poder: Propiedades, computación y cooperación restringida
Director/a:
Alonso Meijide, José María;  Álvarez Mozos, Mikel
Alumno/a: Cortegoso Arias, Estefanía Iria
Modelización del mercado de apuestas deportivas online
Título: Modelización del mercado de apuestas deportivas online
Director/a:
Vidal Puga, Juan
Alumno/a: Gil Rial, Alejandro
Modelizando el efecto de factores de riesgo con eventos competitivos
Título: Modelizando el efecto de factores de riesgo con eventos competitivos
Director/a:
de Uña Álvarez, Jacobo
Alumno/a: Román Capeáns, Pablo
Modelos de predicción clínica
Título: Modelos de predicción clínica
Director/a:
Gude Sampedro, Francisco;  Cadarso Suárez, Carmen María
Alumno/a: Díaz Louzao, Carla
Modelos de propensión a la contratación de productos financieros y servicios bancarios
Título: Modelos de propensión a la contratación de productos financieros y servicios bancarios
Director/a:
Febrero Bande, Manuel;  Montero Souto, Pablo
Alumno/a: Borrajo López, Laura
Modelos de Regresión con alta dimensión en el número de covariables
Título: Modelos de Regresión con alta dimensión en el número de covariables
Director/a:
González Manteiga, Wenceslao
Alumno/a: Dopazo Iglesias , Iván
Predicción de series temporales. Comparación de modelos ARIMA vs modelos GAM
Título: Predicción de series temporales. Comparación de modelos ARIMA vs modelos GAM
Director/a:
Roca Pardiñas, Javier;  Vidal Vidal, Antonio
Alumno/a: Cousido Rocha, Marta
Reposición y Redistribución de Inventarios: Gestión y Optimización
Título: Reposición y Redistribución de Inventarios: Gestión y Optimización
Director/a:
González Díaz, Julio
Alumno/a: Llana García, Irene
Selección de modelos en modelos lineales mixtos. Aplicación a datos económicos de la Comunidad de Galicia
Título: Selección de modelos en modelos lineales mixtos. Aplicación a datos económicos de la Comunidad de Galicia
Director/a:
Lombardía Cortiña, María José;  López Vizcaíno, María Esther;  Barriuso Noya, Francisco Javier
Alumno/a: Vicente Mata, Belén
Un paquete de R para gestión de proyectos
Título: Un paquete de R para gestión de proyectos
Director/a:
García Jurado, Ignacio
Alumno/a: Rivero de Aguilar Ameneiro, Javier
Una revisión de las técnicas de Análisis Multivariante en datos de alta dimensión con aplicaciones.
Título: Una revisión de las técnicas de Análisis Multivariante en datos de alta dimensión con aplicaciones.
Director/a:
González Manteiga, Wenceslao;  Pateiro López, Beatriz
Alumno/a: Sánchez Robredo, Belén


TRABALLOS FIN MÁSTER OFERTADOS

Título: Análisis y diseño de curvas de supervivencia para mutaciones genéticas relacionadas con cardiopatías familiares
Director/a:
Cao Abad, Ricardo;  López de Ullibarri Galparsoro , Ignacio
Modalidade: B
Título: Aplicación de la modelización espacio-temporal a un problema con datos reales
Director/a:
Cotos Yáñez, Tomás;  García Soidán, María del Pilar
Modalidade: A
Título: Contrastes de hipótesis múltiples con p-valores discretos
Director/a:
de Uña Álvarez, Jacobo
Modalidade: A
Título: Contrastes para a comparación de curvas de regresión usando os momentos dos residuos
Director/a:
Pardo Fernández, Juan Carlos
Modalidade: A
Título: Definición y estudio de una solución ordinal en juegos cooperativos sin utilidad transferible
Director/a:
Vidal Puga, Juan
Modalidade: A
Título: Desarrollo de modelos estadísticos para predicción de variables de negocio
Director/a:
González Manteiga, Wenceslao
Modalidade: B
Título: El núcleo de un juego TU con prioridades entre coaliciones
Director/a:
Sánchez Rodríguez, María Estela
Modalidade: A
Título: El parámetro de suavizado en estimación de conjuntos
Director/a:
Rodríguez Casal, Alberto
Modalidade: A
Título: Estimación de tipo núcleo de la tendencia espacial
Director/a:
García Soidán, María del Pilar;  Cotos Yáñez, Tomás
Modalidade: A
Título: Estimación no paramétrica del variograma: una comparativa
Director/a:
Crujeiras Casais, Rosa María
Modalidade: A
Título: Estudio estadístico de control de la prescripción y gasto farmacéutico hospitalario del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF)
Director/a:
Veloso Rodríguez, Ramón;  Naya Fernández, Salvador;  Tarrío Saavedra, Javier
Modalidade: Empresa
Título: Los valores perdidos en el muestreo de poblaciones finitas. Técnicas de imputación
Director/a:
Vaamonde Liste, Antonio
Modalidade: A
Título: Métodos espectrales para el modelado de la dependencia espacial
Director/a:
Fernández Casal, Rubén
Modalidade: A
Título: Métodos estadísticos para la asignación y disputa de autorías
Director/a:
Cao Abad, Ricardo;  Martínez López, Mª José
Modalidade: A
Título: Modelos estadísticos para la estimación de pérdida esperada
Director/a:
Febrero Bande, Manuel
Modalidade: B
Título: Problemas de optimización asociados a los servicios de atención domiciliaria
Director/a:
Carpente Rodríguez, Maria Luisa
Modalidade: A
Título: Problemas de optimización y algoritmos de resolución: Una panorámica
Director/a:
González Díaz, Julio
Modalidade: B
Título: Programación para el cálculo de soluciones en juegos cooperativos sin utilidad transferible
Director/a:
Vidal Puga, Juan
Modalidade: A
Título: PVSfun: Un paquete de R para seleccionar variables en modelos de regresión con covariable funcional
Director/a:
Aneiros Pérez, Germán
Modalidade: A
Título: Reparto de retrasos en una red PERT
Director/a:
Bergantiños Cid, Gustavo
Modalidade: A
Título: Selección del parámetro de suavizado del estimador kernel de la función de densidad para datos agrupados. Un estudio de simulación
Director/a:
Francisco Fernández, Mario
Modalidade: A
Título: Una revisión de medidas de asociación para modelos autorregresivos de datos categóricos
Director/a:
Vilar Fernández, José Antonio
Modalidade: A
Título: Valores para juegos cooperativos con estructura de coaliciones y de comunicación: aplicación al análisis de las elecciones autonómicas de mayo de 2015
Director/a:
García Jurado, Ignacio
Modalidade: A
 
Voltar