Traballos fin de máster PDF Imprimir Correo-e

No terceiro cuadrimestre o alumno debe realizar un Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado nunha empresa colaboradora co Programa cunha dedicación equivalente a 10 créditos ECTS.


O Proxecto Fin de Carreira consiste no desenvolvemento dun traballo de carácter teórico ou aplicado. En moitos dos proxectos teóricos preténdese que o alumno faga unha revisión crítica dalgúns dos traballos de investigación de recente publicación nos campos correspondentes á temática de cada traballo, comparando as distintas alternativas existentes ou, incluso, propoñendo novas alternativas que poidan ser estudadas máis profundamente nunha futura Tese Doctoral. Os proxectos de tipo aplicado consisten na análise, estudo e resolución de problemas con datos reais nos que se deben aplicar modernas técnicas da Estatística ou a Investigación Operativa.


Os traballos tutelados nunha empresa colaboradora do Programa teñen como obxectivo que o alumno analice e estude problemas da área da Estatística e Investigación Operativa nos que estean interesadas as empresas colaboradoras. Empresas que na maioría dos casos xa desenvolveron convenios e proxectos cos departamentos universitarios que colaborarán con este Programa. En todos os casos o alumno do Proxecto Fin de Carreira ou Traballo Tutelado estará autorizado por un profesor do Programa.

 

Unha referencia para realizar un traballo fin de máster pode elexirse de calquera das líñas de investigación que figuran no doutorado.


Convocatoria de Xaneiro:

A data de entrega dos traballos será ata o 10 de Xaneiro do 2014. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).
A lectura será o 24 de Xaneiro do 2014.

Convocatoria de Xullo:

A data de entrega dos traballos será ata o 1 de Xullo do 2014. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).
A lectura será o 15 de Xullo do 2014.

Convocatoria de Setembro (só para alumnos matriculados na UDC e USC):

A data de entrega dos traballos será ata o 4 de Setembro do 2014. O alumno debe entregar tres exemplares (un para cada membro do tribunal).
A lectura será o 18 de Setembro do 2014.


O tempo máximo de exposición será de 30 minutos. Tamén poderá facerse por videoconferencia.
TRABALLOS FIN MÁSTER ACTIVOS

Título: Aplicación de modelos de regresión de Poisson Bivariantes a los resultados de los partidos de la Liga Española de Fútbol (UVIGO)
Director-es:
Iglesias Pérez, María del Carmen
Alumno/a: García Quinteiro, Eva María
Título: Aplicación del programa estadístico R al análisis de datos procedentes de plataformas de secuenciación masiva de ADN (NGS:Next Generation Sequencing) (USC)
Director-es:
Pateiro López, Beatriz;  Fernández Marmiesse, Ana
Alumno/a: Roca Otero, Iria
Título: Aplicaciones y extensiones del filtro de Kalman (USC)
Director-es:
González Manteiga, Wenceslao;  Febrero Bande, Manuel
Alumno/a: Gómez Costa, Iván
Título: Asignación y optimización de recursos. Aplicación a la gestión de incendios forestales (USC)
Director-es:
Casas Méndez, Balbina Virginia
Alumno/a: Rodríguez Veiga, Jorge
Título: Elección social y juegos cooperativos. Aplicaciones a la toma de decisiones y a la distribución del poder en la Unión Europea (USC)
Director-es:
Casas Méndez, Balbina Virginia
Alumno/a: Lado González, Ignacio

TRABALLOS FIN MÁSTER OFERTADOS

Título: Aplicaciones de la estimación no paramétrica de curvas (UDC)
Director-es:
Vilar Fernández, Juan Manuel
Título: Aplicaciones de los juegos cooperativos en modelos de inventario centralizados (UDC)
Director-es:
García Jurado, Ignacio
Título: Bootstrap en modelos funcionales (USC)
Director-es:
Febrero Bande, Manuel
Título: Clustering de series de tiempo con datos categóricos (UDC)
Director-es:
García Magariños, Manuel;  Vilar Fernández, José Antonio
Título: Contrastes en regresión non paramétrica baseados no estudo da distribución dos residuos (UVIGO)
Director-es:
Pardo Fernández, Juan Carlos
Título: Definición y estudio de una solución ordinal en juegos cooperativos sin utilidad transferible (UVIGO)
Director-es:
Vidal Puga, Juan
Título: Desarrollo de un programa para el análisis estadístico de diseño de experimentos con rutinas (UDC)
Director-es:
Vilar Fernández, José Antonio
Título: El concepto de profundidad de datos para gráficos de control multivariante (UDC)
Director-es:
Naya Fernández, Salvador
Título: Estadística espacial (UVIGO)
Director-es:
Saavedra González, Ángeles
Título: Estimación de conjuntos bajo restricciones de forma de tipo convexo (USC)
Director-es:
Rodríguez Casal, Alberto
Título: Estimación no paramétrica de la tendencia y de la dependencia con datos espacio-temporales (UDC)
Director-es:
Francisco Fernández, Mario;  Fernández Casal, Rubén
Título: Índices de poder. Una aplicación de la teoría de juegos (USC)
Director-es:
Alonso Meijide, José María;  Álvarez Mozos, Mikel
Título: Juegos cooperativos (UVIGO)
Director-es:
Sánchez Rodríguez, María Estela;  Vidal Puga, Juan
Título: Modelización del crecimiento de grietas por fatiga. (UDC)
Director-es:
Naya Fernández, Salvador
Título: Modelos de regresión parcialmente lineales con errores ARMA: comparación de distribuciones muestrales y distribuciones asintóticas a través de la simulación (UDC)
Director-es:
Aneiros Pérez, Germán
Título: Modelos de vida acelerados . Aplicación en fiabilidad industrial. (UVIGO)
Director-es:
Pardo Fernández, Juan Carlos;  Sánchez Rodríguez, María Estela
Título: Nuevas aplicaciones/nuevos métodos en análisis de supervivencia (UVIGO)
Director-es:
de Uña Álvarez, Jacobo
Título: Problemas de flujo en redes (UVIGO)
Director-es:
Fiestras Janeiro, María Gloria
Título: Programación para el cálculo de soluciones en juegos cooperativos sin utilidad transferible (UVIGO)
Director-es:
Vidal Puga, Juan
Título: Reparto de costes en los problemas del árbol de mínimo coste y la planificación de proyectos(PERT) (UVIGO)
Director-es:
Bergantiños Cid, Gustavo
Título: Simulación estadística: aplicación a un caso práctico (UDC)
Director-es:
Cao Abad, Ricardo
 
Voltar