Dpto de Estatística e Inv. Operativa

WWW eio.usc.es
Inicio Noticias Noticias del departamento Oferta de empleo  
Martes, 17 Julio 2018
Oferta de empleo PDF Imprimir E-mail
Miércoles, 10 de Febrero de 2016 11:40

PROXECTO
Título da actividade: BIOSTATNET: Afrontando retos de investigación bioestadística con proyección internacional
Referencia da actividade: 2015-PN180
Centro de traballo: CIMUS
Investigador principal: Cadarso Suárez, Carmen María
Número de prazas: 1
OBXECTO DA OBRA OU SERVIZO
Traballo a realizar: Planificación e organización de actividades de divulgación da rede BIOSTATNET
CONDICIONS DO CONTRATO
Retribución bruta mensual: 1.462,50 €
Previsión da duración do Contrato: 4 meses
Data de inicio prevista: A partir do día seguinte a data da resolución reitoral de selección.
Xornada laboral: Tempo Completo
Categoría: Técnico/a superior de apoio á investigación

REQUISITOS E MERITOS DOS CANDIDATOS
REQUISITOS

  • Titulacións: Licenciado/a ou Grao en Empresariais, Administración e Dirección de Empresas ou Economía, Matemáticas

MERITOS:

  • Experiencia acreditada na organización de eventos científicos de tipo estadístico, 12 puntos.
  • Experiencia acreditada en xestión no ámbito universitario, 10 puntos.
  • Experiencia acreditada en solicitud de xestión de proxectos financiados con fondos públicos, 15 puntos.
  • Formación específica en xestión de proxectos, 10 puntos.
  • Formación en estatística, 8 puntos.
  • Experiencia acreditada na elaboración de memorias científicas de tipo estatístico, 10 puntos.
  • Coñecemento de inglés (certificación mínima a valorar: B2 ou First Certificate in English (FCE), 5 puntos.
  • Entrevista persoal (pasarán á esta fase os candidatos que obteñan unha puntuación mínima de 40 puntos nos méritos anteriores), 30 puntos.


Máis información

 
Volver
Enlaces